ALGEMENE VOORWAARDEN(ENGLISH BELOW)

 

Huidige versie: 04-11-2020

Datum van uploaden: 04-11-2020

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AURIS MEDIA en een Opdrachtgever waarop Auris Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Auris Media en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 6. Indien Auris Media niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Auris Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

ARTIKEL 2 – OFFERTES, AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Auris Media zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. Auris Media kan de offerte intrekken zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.

 2. Auris Media kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Auris Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Auris Media anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Auris Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

ARTIKEL 3 – MUZIEK

 1. Voor de muziek moeten rechten afgedragen worden aan Auris Media wanneer haar muziek of een gedeelte daarvan openbaar gemaakt wordt via internet of andere openbare kanalen. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever en worden overeengekomen middels een licentieovereenkomst.

 2. Na afloop van een licentietermijn vervalt het in de licentieovereenkomst vastgelegde gebruikersrecht van Opdrachtgever en kan Opdrachtnemer de eigendommen terugvorderen. Wanneer Opdrachtgever gebruikersrecht uitoefent op de eigendommen van Opdrachtnemer buiten de licentietermijn en/of op wijze die niet staat beschreven in de licentieovereenkomst, pleegt Opdrachtgever opzettelijk inbreuk op het auteursrecht en komt Opdrachtnemer beroep toe op artikelen 31 en 31a van de Auteurswet.

 

 

ARTIKEL 4 - CONTRACTDUUR, UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST, PRIJSVERHOGING

 1. De overeenkomst tussen Auris Media en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Auris Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Auris Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. Auris Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 4. Auris Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Indien door Auris Media of door Auris Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Auris Media is gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot voor honorarium en/of kosten in rekening te brengen.

 6. Auris Media is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Auris Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Auris Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Auris Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Auris Media zijn verstrekt, heeft Auris Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Auris Media ter beschikking heeft gesteld. Auris Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Auris Media is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Auris Media zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Auris Media gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Auris Media bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Auris Media op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Auris Media een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Auris Media gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Auris Media daardoor direct of indirect ontstaan.

 13. Indien Auris Media met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Auris Media niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Auris Media alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

  1. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Auris Media rustende verplichting ingevolge de wet;

  2. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

  3. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

ARTIKEL 5 - OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Auris Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Auris Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Auris Media kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is Auris Media bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Auris Media kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Auris Media op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Auris Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien Auris Media tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Auris Media gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Auris Media gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Auris Media, zal Auris Media in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Auris Media extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Auris Media anders aangeeft.

 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Auris Media vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Auris Media op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

ARTIKEL 6 - OVERMACHT

 1. Auris Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Auris Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Auris Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Auris Media of van derden daaronder begrepen. Auris Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Auris Media zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Auris Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover Auris Media ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Auris Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 7 - BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De Opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de Opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Auris Media genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de Opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de Opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Auris Media opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de Opdrachtgever te innen.

 3. Auris Media is gerechtigd om periodiek te factureren.

 4. Auris Media heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Auris Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Auris Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Auris Media verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Auris Media echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 7. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Auris Media op de opdrachtgever direct opeisbaar.

 8. Indien de Opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Auris Media in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening/nakoming voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

 

 

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN AUTEURSRECHTEN

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Auris Media. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Auris Media de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

 2. De Opdrachtgever vrijwaart Auris Media volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Auris Media ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten audiomontages en/of het dupliceren van geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Audio dat door Auris Media gemaakt is, is Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Auris Media gemaakte/geleverde audio danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/tonen op websites, internet etc.

 3. Auris Media behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken. Daarnaast behoudt Auris Media het gebruiksrecht van de te leveren zaken voor, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de Opdrachtgever komen.

 4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.

 5. Indien de Opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Auris Media gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de Opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De Opdrachtgever dient de ter zake door Auris Media gemaakte kosten te vergoeden.

 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Auris Media hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

 7. Auris Media heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Auris Media uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

 

 

ARTIKEL 9 - GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN

 1. De door Auris Media te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Auris Media kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Auris Media verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Auris Media, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

 4. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Auris Media geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Auris Media te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Auris Media te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Auris Media in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Auris Media in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Auris Media opdracht gegeven heeft.

 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Auris Media de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Auris Media, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Auris Media te retourneren en de eigendom daarover aan Auris Media te verschaffen, tenzij Auris Media anders aangeeft.

 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Auris Media daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

 

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Auris Media aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.

 2. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Auris Media jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Auris Media of enige in haar onderneming werkzame personen.

 3. Auris Media is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als tape of DVD is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 4. Indien door Auris Media door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Auris Media naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Auris Media niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden.

 5. Indien Auris Media krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Auris Media aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.

 6. Daarnaast is Auris Media, ter uitsluitende beoordeling van Auris Media, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade.

 7. Auris Media is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Auris Media zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

 

ARTIKEL 11 - VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart Auris Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Auris Media toerekenbaar is. Indien Auris Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Auris Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Auris Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Auris Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Auris Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Auris Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Auris Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

ARTIKEL 13 - DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

Auris Media zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

 

ARTIKEL 14 - VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn bijgevoegd bij de offerte alsmede geüpload op de website, te vinden via https://www.auris-media.com/algemenevoorwaarden/. Van toepassing is steeds de laatst geüploade versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Auris Media. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

GENERAL TERMS & CONDITIONS

 

Current version: 04-11-2020

Upload date: 04-11-2020

ARTICLE 1 - GENERAL

 1. These terms and conditions apply to all obligations, every offer, quotation and agreement between AURIS MEDIA and a Client to which Auris Media has declared these terms and conditions applicable. They also apply to all obligations arising from agreements concluded subsequently between the parties, other acts or pre-contractual legal relationships. They are furthermore applicable to all obligations arising from acts performed in connection with such agreements, acts or pre-contractual legal relationships.

 2. The applicability of any purchase or other terms and conditions of the Client is expressly rejected.

 3. If one or more provisions of these general terms and conditions are at any time wholly or partially null and void or should be annulled, the remaining provisions of these general terms and conditions shall remain fully applicable. In that event, Auris Media and the Client will enter into consultation in order to agree on new provisions to replace the null and void or annulled provisions, with due observance of the purpose and purport of the original provisions as much as possible.

 4. If there is a lack of clarity regarding the interpretation of one or more provisions of these general terms and conditions, then the interpretation must take place 'in the spirit' of these provisions.

 5. If a situation arises between the parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation should be assessed in the spirit of these general terms and conditions.

 6. In the event that Auris Media does not always require strict compliance with these General Terms and Conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply or that Auris Media would lose the right to require strict compliance with the provisions of these General Terms and Conditions in other cases.

 

 

ARTICLE 2 – OFFERS AND QUOTATIONS

 1. All quotations and offers of Auris Media are without obligation, unless a term for acceptance has been set in the quotation. If no acceptance period has been set, the offer always expires after 30 days. Auris Media can withdraw the offer as long as the Client has not accepted the offer.

 2. Auris Media cannot be bound by its offers or quotations if the Client can reasonably understand that the offers or quotations, or a part thereof, contain an obvious mistake or error.

 3. The prices stated in an offer or quotation are exclusive of VAT and other government levies, any costs to be incurred in the context of the Agreement, including travel and accommodation, shipping and administration costs, unless indicated otherwise.

 4. In the event that the acceptance deviates (whether or not on minor points) from the offer included in the offer or quotation, Auris Media will not be bound by it. In that case the Agreement will not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless Auris Media indicates otherwise.

 5. A compound quotation does not oblige Auris Media to perform part of the assignment for a corresponding part of the price stated. Offers or quotations do not automatically apply to future orders.

 

 

ARTICLE 3 - MUSIC

 1. For the music, rights must be transferred to Auris Media when its music or a part thereof is made public through the internet or other public channels. The costs thereof will be for the account of the Client and will be agreed upon by means of a license agreement.

 2. Upon expiry of a licence term, the Client's right of use as set out in the licence agreement will lapse and the Contractor will be entitled to reclaim the Client's property. In the event that the Client exercises a right of use on the properties of the Contracted Party outside the licence period and/or in a manner not described in the licence agreement, the Client will intentionally infringe the copyright and the Contracted Party will be entitled to invoke articles 31 and 31a of the Copyright Act.

 

 

ARTICLE 4 – CONTRACT DURATION, EXECUTION PERIODS, TRANSFER OF RISK, EXECUTION AND MODIFICATION OF AGREEMENT, PRICE INCREASE

 1. The Agreement between Auris Media and the Client is entered into for a fixed term, unless the nature of the Agreement dictates otherwise or if the parties expressly agree otherwise in writing.

 2. If a term has been agreed upon or specified for the performance of certain work or for the delivery of certain goods, that term will never be a deadline. In the event that a term is exceeded, the Client must therefore give Auris Media written notice of default. In doing so, Auris Media must be given a reasonable term in which to perform the Agreement after all.

 3. Auris Media will perform the Agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship. All this on the basis of the state of knowledge known at that moment.

 4. Auris Media has the right to have certain work performed by third parties. The applicability of Sections 7:404, 7:407(2) and 7:409 of the Dutch Civil Code is expressly excluded.

 5. In the event that work is performed by Auris Media or third parties engaged by Auris Media in the context of the Assignment at the Client's location or at a location designated by the Client, the Client will provide the facilities reasonably required by those employees free of charge. Auris Media is entitled to charge the Client an advance payment for fees and/or costs.

 6. Auris Media is entitled to execute the Agreement in various stages and to invoice the part thus executed separately.

 7. In the event that the Agreement is to be performed in stages, Auris Media may suspend the performance of those parts that belong to a subsequent stage until the Client has approved the results of the preceding stage in writing.

 8. The Client will ensure that all information that Auris Media indicates is necessary or that the Client should reasonably understand is necessary for the execution of the Agreement is provided to Auris Media in a timely manner. In the event that the data required for the execution of the Agreement has not been provided to Auris Media in a timely manner, Auris Media will be entitled to suspend the execution of the Agreement and/or to charge the Client for the extra costs ensuing from the delay in accordance with the customary rates at that time. The execution period will not commence until after the Client has made the data available to Auris Media. Auris Media is not liable for any damage of any nature whatsoever as a result of Auris Media having relied on incorrect and/or incomplete information provided by the Client.

 9. In the event that it becomes apparent during the execution of the Agreement that it is necessary to amend or supplement it in order to ensure the proper execution thereof, the parties will proceed to amend the Agreement in good time and in mutual consultation. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not at the request or indication of the Client, of the competent authorities etcetera, is changed and the agreement is thereby changed qualitatively and / or quantitatively, this may have consequences for what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount may also be increased or decreased. Auris Media will, as much as possible, give a quotation in advance. Furthermore, by amending the Agreement the originally stated term of performance may be changed. The Client accepts the possibility of amending the Agreement, including the change in price and term of performance.

 10. In the event that the Agreement is amended, including any supplement thereto, Auris Media will not be entitled to give effect to the Agreement until the person authorised within Auris Media has agreed thereto and the Client has agreed to the price and other terms and conditions stated for the purposes of the Agreement, including the time to be determined at that time when the Agreement will be given effect. Failure to perform the amended Agreement, or to perform it immediately, does not constitute a breach of contract on the part of Auris Media and does not constitute any ground for the Client to terminate or cancel the Agreement.

 11. Without being in default, Auris Media may refuse a request to amend the Agreement if this could have consequences in terms of quality and/or quantity, for example in respect of the work to be performed or the goods to be delivered within that context.

 12. In the event that the Client should fail to properly fulfil that which it is obliged to do vis-à-vis Auris Media, then the Client will be liable for any and all loss or damage on the part of Auris Media that may arise directly or indirectly as a result thereof.

 13. In the event that Auris Media and the Client agree on a fixed fee or fixed price, Auris Media will nevertheless at all times be entitled to increase that fee or price without the Client being entitled to dissolve the Agreement for that reason, if the increase of the price results from an authority or obligation pursuant to legislation or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages, etcetera, or on other grounds that could not reasonably have been foreseen at the time the Agreement was entered into.

 14. In the event that the price increase amounts to more than 10% other than as a result of an amendment to the Agreement and takes place within three months of the conclusion of the Agreement, only the Client who is entitled to invoke Section 3 of Title 5 of Book 6 of the Dutch Civil Code will be entitled to dissolve the Agreement by means of a written statement, unless Auris Media is then still prepared to perform the Agreement on the basis of the amount originally agreed upon;

  • in the event that the price increase results from an authority or an obligation on the part of Auris Media pursuant to the law;

  • in the event that it has been stipulated that delivery will take place more than three months after the Agreement has been concluded;

  • or, in the event of delivery of an item of goods, if it has been stipulated that delivery will take place more than three months after the sale.

 

ARTICLE 5 – SUSPENSION, DISSOLUTION AND PREMATURE TERMINATION OF THE AGREEMENT

 1. Auris Media will be entitled to suspend compliance with the obligations or to dissolve the Agreement if the Client fails to comply with the obligations ensuing from the Agreement or fails to do so in full or in a timely manner, if circumstances come to Auris Media's attention after the Agreement has been entered into that give Auris Media good reason to fear that the Client will not comply with the obligations, in the event that, when concluding the Agreement, the Client was requested to provide security for the performance of his obligations under the Agreement and such security is not provided or is insufficient or in the event that, due to the delay on the part of the Client, Auris Media can no longer be required to perform the Agreement on the terms originally agreed upon.

 2. Auris Media will furthermore be entitled to dissolve the Agreement if circumstances arise that are of such a nature that compliance with the Agreement is impossible or if other circumstances arise that are of such a nature that Auris Media cannot reasonably be required to maintain the Agreement unaltered.

 3. In the event that the Agreement is dissolved, Auris Media's claims against the Client will become immediately due and payable. In the event that Auris Media suspends the compliance with the obligations, it will retain its claims pursuant to the law and the Agreement.

 4. In the event that Auris Media proceeds to suspend or dissolve the Agreement, it will not be obliged in any way whatsoever to compensate any damage or costs that may arise as a result thereof.

 5. In the event that the Client is to be held liable for the dissolution, Auris Media will be entitled to compensate the damage, including the costs, directly and indirectly caused as a result.

 6. In the event that the Client fails to fulfil its obligations ensuing from the Agreement and that such failure to fulfil obligations justifies dissolution, Auris Media will be entitled to dissolve the Agreement immediately and with immediate effect without any obligation on its part to pay any compensation or indemnification, whereas the Client will be obliged to pay compensation or indemnification on account of breach of contract.

 7. In the event that the Agreement is terminated prematurely by Auris Media, Auris Media will, in consultation with the Client, arrange for the transfer of any work still to be performed to third parties. This unless the termination is imputable to the Client. In the event that the transfer of the work involves additional costs for Auris Media, these costs will be charged to the Client. The Client is obliged to pay these costs within the aforementioned term, unless Auris Media indicates otherwise.

 8. In the event that the Client is wound up, is granted a suspension of payments or is applied for or is declared bankrupt, is attached - if and insofar as the attachment has not been lifted within three months - at the expense of the Client, is subject to debt rescheduling or any other circumstance as a result of which the Client can no longer freely dispose of its assets, Auris Media will be free to terminate the Agreement immediately and with immediate effect or to cancel the order or the Agreement, without any obligation on its part to pay any compensation or indemnification. Auris Media's claims against the Client will in that case be immediately due and payable.

 9. In the event that the Client cancels an order that has been placed, either in whole or in part, the work that has been performed and the items that have been ordered or prepared for that purpose, plus any costs of removal and delivery thereof and the working time reserved for the performance of the Agreement, will be charged to the Client in full.

 

 

ARTICLE 6 - FORCE MAJEURE

 1. Auris Media will not be obliged to fulfil any obligation vis-à-vis the Client if it is hindered in doing so as a result of a circumstance that cannot be attributed to any fault and that is not for its account pursuant to the law, a legal act or generally accepted views.

 2. In these General Terms and Conditions the term 'force majeure' will be understood to mean, in addition to what is understood in that respect by law and in case law, all external causes, whether foreseen or unforeseen, over which Auris Media cannot exercise any influence but which prevent Auris Media from fulfilling its obligations. This includes strikes in the business of Auris Media or third parties. Auris Media will also be entitled to invoke force majeure if the circumstance that impedes (further) compliance with the Agreement occurs after Auris Media should have complied with its obligation.

 3. Auris Media may suspend the obligations ensuing from the Agreement during the period that the force majeure continues. In the event that this period lasts longer than 14 days, either of the parties will be entitled to dissolve the Agreement, without any obligation to compensate the other party for damages.

 4. In so far as Auris Media has already partially fulfilled its obligations under the Agreement or will be able to fulfil those obligations at the time when the situation of force majeure arises and the part that has been fulfilled or will be fulfilled has independent value, Auris Media will be entitled to invoice the part that has already been fulfilled or will be fulfilled separately. The Client is obliged to pay this invoice as if it were a separate Agreement.

 

 

ARTICLE 7 – PAYMENT AND COLLECTION COSTS

 1. Payment must be made in the agreed manner and within fourteen days or otherwise agreed period(s). In the absence of specific conditions, the client shall pay within thirty days of the invoice date.

 2. If payment of the total amount due has not been made on time, the Client shall be in default, without notice of default being required. The Client shall then owe the statutory interest. The interest on the amount due and payable shall be calculated from the moment the Client is in default until the moment of payment of the full amount due and payable. The Client will receive a reminder of this default and will then have fourteen days to transfer the amount due. In the event that the Client is still in default after fourteen days, Auris Media will be obliged to send an initial reminder that will result in additional costs of €25,-. The second reminder will be sent 14 days after the first reminder if the Client has still not paid. This second reminder amounts to €75,- extra costs. If the Client has not paid after the demand for payment, Auris Media will instruct a collection agency to collect the amount from the Client.

 3. Auris Media is entitled to invoice periodically.

 4. Auris Media has the right to have the payments made by the Client go first of all to reduce the costs, then to reduce the interest that has fallen due and finally to reduce the principal sum and the accrued interest. Auris Media may, without being in default as a result, refuse an offer of payment if the Client designates a different sequence for the allocation of the payment. Auris Media may refuse full redemption of the principal sum if the outstanding and accrued interest and collection costs are not also paid in that respect.

 5. The Client will never be entitled to set off what it owes to Auris Media. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation. The Client that is not entitled to invoke Section 6.5.3 (Sections 231 through 247 of Book 6 of the Dutch Civil Code) is also not entitled to suspend payment of an invoice for any other reason.

 6. If the Client is in default or default in the (timely) fulfillment of his obligations, all reasonable costs for obtaining extrajudicial settlement shall be for the account of the Client. The extrajudicial costs will be calculated on the basis of what is customary in Dutch collection practice, currently the calculation method according to Rapport Voorwerk II. However, if Auris Media has incurred higher costs for collection that were reasonably necessary, the costs actually incurred will qualify for reimbursement. Any judicial and enforcement costs incurred will also be recovered from the Client. The Client will also owe interest on the collection costs owed.

 7. In the event of the Client's liquidation, suspension of payments, bankruptcy, receivership or attachment, Auris Media's claims against the Client will become immediately due and payable.

 8. In the event that the Client fails to comply with the Agreement, all costs incurred by Auris Media, both judicially and extrajudicially, in order to obtain payment/performance will be for the account of the Client. The extrajudicial (collection) costs amount to 15% of the principal sum.

 

 

ARTICLE 8 - RETENTION OF TITLE AND COPYRIGHTS

 1. Concepts, ideas and proposals developed for a client are subject to copyright and remain formally and legally owned by Auris Media. In case of infringement or misuse of this copyright, Auris Media will hold the organization or person in question liable. This liability has legal consequences.

 2. The Client fully indemnifies Auris Media against claims of third parties for infringement of copyrights as a result of audio montages to be performed by Auris Media for the benefit of clients and/or the duplication of audio recordings that they have supplied. Infringement of the copyrights is punishable as a criminal offence under Sections 31 and 32 of the Copyright Act. Audio made by Auris Media is Copyright protected. It is not allowed to multiply, edit, make public, publicly show, broadcast and/or publish/display audio or parts thereof on websites, internet etc., without explicit permission from and/or by Auris Media.

 3. Auris Media explicitly retains the ownership of the goods to be delivered. In addition, Auris Media retains the right of use of the goods to be delivered until the Client has complied with all obligations ensuing from the Agreement, including the obligations to pay costs, interest and surcharges that are for the account of the Client.

 4. In the event that the delivery forms part of a series of deliveries, ownership of the goods will be retained until all payment obligations relating to this series of deliveries have been fulfilled.

 5. In the event that the Client fails to fulfil its obligations under the Agreement or if there is a well-founded fear that it will not do so, Auris Media will be entitled to take back the delivered goods that are subject to the retention of title or to remove them or have them removed from the Client or third parties. The Client must reimburse the costs incurred by Auris Media in this respect.

 6. In the event that third parties wish to establish or assert any right to the goods delivered subject to retention of title, the Client is obliged to inform Auris Media thereof immediately.

 7. Auris Media has a right of pledge and a right of retention in respect of all goods and monies that Auris Media has or will have in its possession for whatever reason and for whatever purpose, in respect of all claims that it has or may have against the Client.

 

 

ARTICLE 9 - WARRANTIES, INVESTIGATION AND COMPLAINTS, LIMITATION PERIOD

 1. The goods to be delivered by Auris Media will meet the usual requirements and standards that can reasonably be set for them at the time of delivery and for which they are intended in the event of normal use in the Netherlands. The warranty referred to in this article applies to goods that are intended for use within the Netherlands. In the event of use outside the Netherlands, the Client shall verify for itself whether the use thereof is suitable for use there and meet the conditions set for that purpose. In that case, Auris Media may impose other warranty and other conditions with respect to the goods to be delivered or work to be performed.

 2. The warranty referred to in Paragraph 1 of this Article will apply for a period of 14 days after delivery, unless the nature of the delivered goods dictates otherwise or the parties have agreed otherwise. In the event that the warranty provided by Auris Media relates to an item that was produced by a third party, the warranty will be limited to that provided by the producer of the item in question, unless stated otherwise.

 3. Any form of warranty will lapse if a defect has arisen as a result of or results from injudicious or improper use thereof or use after the best-before date, incorrect storage or maintenance thereof by the Client and/or by third parties if, without Auris Media's written permission, the Client or third parties have made changes to the item or have attempted to make changes to it, other items have been attached to it that do not need to be attached to it or if they have been processed or adapted in a manner other than that prescribed.

 4. Nor will the Client be entitled to a warranty if the defect has arisen as a result of or is the result of circumstances over which Auris Media cannot exercise any influence, including weather conditions (such as, but not limited to, extreme rainfall or temperatures) et cetera.

 5. The Client is obliged to examine the delivered goods (or have them examined) immediately at the time at which the goods are made available to him or at the time at which the work in question has been carried out. In doing so, the Client should examine whether the quality and/or quantity of the delivered goods corresponds with what has been agreed upon and meets the requirements that the parties have agreed upon in this respect. Any visible defects must be reported to Auris Media in writing within 14 days after delivery. Any non-visible defects must be reported to Auris Media in writing immediately, but in any event no later than within fourteen days of the discovery thereof. The report must contain a description of the defect that is as detailed as possible, so that Auris Media is able to respond adequately. The Client must give Auris Media the opportunity to investigate a complaint (or have it investigated).

 6. If the Client lodges a complaint in time, this will not suspend his payment obligation. In that case the Client will also remain obliged to purchase and pay the other items ordered and that for which he has instructed Auris Media.

 7. In the event that a defect is reported at a later date, the Client will no longer be entitled to repair, replacement or compensation.

 8. In the event that it has been established that an item is defective and a complaint in that respect has been filed in a timely manner, Auris Media will replace the defective item within a reasonable period of time after it has been returned or, in the event that return is not reasonably possible, written notification in respect of the defect by the Client, at the option of Auris Media, or arrange for repair thereof or pay the Client a replacement fee in respect thereof. In the event of replacement the Client is obliged to return the replaced item to Auris Media and to grant ownership thereof to Auris Media, unless Auris Media indicates otherwise.

 9. In the event that it is established that a complaint is unfounded, the costs incurred by Auris Media as a result thereof, including the costs of investigation, will be for the account of the Client in full.

 10. After the expiry of the warranty period all costs for repair or replacement, including administration, shipping and call-out costs, will be charged to the Client.

 

 

ARTICLE 10 - LIABILITY

 1. Auris Media does not accept any liability whatsoever for any shortcomings in the execution of the order caused or arising through the fault or actions of the Client or third parties for which it is responsible.

 2. In the event that Auris Media fails to carry out any instructions or carries out an incorrect or partial performance of an order, Auris Media will only be liable towards the Client if and insofar as this is caused by intent or gross negligence on the part of Auris Media or any persons working for it.

 3. Auris Media will never be liable for any trading loss, consequential loss or loss of turnover on the part of the Client. If it appears that damage to products such as tape or DVD is caused by misuse, no liability will be accepted.

 4. If due to force majeure Auris Media cannot start on the agreed day or hour, Auris Media will look for a solution. If this does not succeed, Auris Media can not be held responsible or liable.

 5. In the event that Auris Media is liable towards the Client pursuant to the preceding articles, such liability will be limited to the amount that Auris Media has charged to the Client for the not or not correctly executed order or the not (correctly) executed part thereof.

 6. In addition, at the exclusive discretion of Auris Media, Auris Media is, in a given case, prepared to contribute towards the costs associated with any reasonable provisions that may have to be made in order to limit possible damage.

 7. Auris Media is not liable for any damage caused by malfunctions that are related to causes that lie outside Auris Media's sphere of influence, such as connections or equipment of the client or third parties.

 

 

ARTICLE 11 - INDEMNITY

The Client indemnifies Auris Media against any claims of third parties who suffer damage in connection with the execution of the Agreement and the cause of which is attributable to parties other than Auris Media. In the event that Auris Media should be sued by third parties on that account, the Client is obliged to assist Auris Media both extrajudicially and in court and to immediately do everything that may be expected of him in that case. In the event that the Client fails to take adequate measures, Auris Media is entitled to do so itself, without any notice of default being required. All costs and damage incurred on the part of Auris Media and third parties as a result will be at the full expense and risk of the Client.

 

 

ARTICLE 12 - APPLICABLE LAW AND DISPUTES

All legal relationships to which Auris Media is a party will be governed exclusively by Dutch law, even if an obligation is performed wholly or partly abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.

The court in Auris Media's place of business will have exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the law imperatively prescribes otherwise. Nevertheless, Auris Media has the right to submit the dispute to the competent court according to the law.

The parties will only appeal to the court after they have done their utmost to settle a dispute in mutual consultation.

ARTICLE 13 - GOODS MADE AVAILABLE BY THE CLIENT  

Auris Media will keep the goods entrusted to it by the Client in the context of the performance of the Agreement with the care of a proper custodian.

 

 

ARTICLE 14 - LOCATION AND AMENDMENT OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS

These terms and conditions are attached to the offer as well as uploaded to the website, which can be found at https://www.auris-media.com/algemenevoorwaarden/. Applicable is always the last uploaded version or the version that was valid at the time of the establishment of the legal relationship with Auris Media. The Dutch text of the general terms and conditions is always decisive for the interpretation thereof.