ALGEMENE VOORWAARDEN(ENGLISH BELOW)

 

Huidige versie: 1.

Datum van uploaden: 01-06-2020

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AURIS MEDIA, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 - offertes, aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 – Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

 13. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft immer eigendom van Opdrachtnemer, inclusief het auteursrecht. Wanneer Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen ontvangt Opdrachtgever het gebruikersrecht van het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde en daarmee het recht om het geleverde openbaar te maken volgens artikel 12 van de Auteurswet, onder de voorwaarden die staan vastgelegd in een licentieovereenkomst gesloten tussen beide partijen.

 2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden, te verspreiden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

 4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te veilig en geheim te bewaren. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 5. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

 6. Na afloop van een licentietermijn vervalt het in de licentieovereenkomst vastgelegde gebruikersrecht van Opdrachtgever en kan Opdrachtnemer de eigendommen terugvorderen. Wanneer Opdrachtgever gebruikersrecht uitoefent op de eigendommen van Opdrachtnemer buiten de licentietermijn en/of op wijze die niet staat beschreven in de licentieovereenkomst, pleegt Opdrachtgever opzettelijk inbreuk op het auteursrecht en komt Opdrachtnemer beroep toe op artikelen 31 en 31a van de Auteurswet. Daarnaast geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

 4. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling

 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 – Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13 – Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn bijgevoegd bij de offerte alsmede geüpload op de website, te vinden via https://www.auris-media.com/algemenevoorwaarden/. Van toepassing is steeds de laatst geüploade versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

*De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

GENERAL TERMS & CONDITIONS

 

ARTICLE 1 – GENERAL

 1. These terms and conditions will apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of AURIS MEDIA, hereinafter referred to as: “Contractor”, and a Client to which the Contractor has declared these terms and conditions applicable, insofar as the parties have not explicitly deviated from these terms and conditions* in writing.

 2. These terms and conditions shall also apply to actions of third parties engaged by the Contractor in the context of an assignment.

 

 1. The applicability of any purchase or other terms and conditions of the Customer is expressly rejected.

 

 1. If one or more provisions of these general terms and conditions are wholly or partially null and void or should be null and void at any time, the other provisions of these general terms and conditions shall remain fully applicable. The Contractor and the Client shall then consult in order to agree new provisions to replace the void or voided provisions, taking into account as much as possible the purpose and purport of the original provisions.

 

 1. If there is any lack of clarity regarding the interpretation of one or more provisions of these general terms and conditions, the interpretation must be 'in the spirit' of these provisions.

 

 1. If a situation arises between the parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation should be assessed in the spirit of these general terms and conditions.

 

 1. If the Contractor does not always require strict compliance with these terms and conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that the Contractor would in any way lose the right to require strict compliance with the provisions of these terms and conditions in other cases.

 

 

ARTICLE 2 – OFFERS AND QUOTATIONS

 1. All quotations and offers made by the Contractor are without obligation, unless a term for acceptance has been set in the quotation. If no acceptance period has been set, the offer shall always expire after 30 days.

 2. The Contractor cannot be held to its offers or quotations if the Client can reasonably understand that the offers or quotations, or a part thereof, contain an obvious mistake or slip of the pen.

 3. The prices stated in an offer or quotation are exclusive of VAT and other government levies, any costs to be incurred in the context of the agreement, including travel and accommodation costs, shipping and administration costs, unless stated otherwise.

 4. If the acceptance deviates (whether or not on minor points) from the offer included in the quotation or offer, the Contractor shall not be bound by it. In that case, the Agreement will not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless the Contractor indicates otherwise.

 5. A composite quotation does not oblige the Contractor to perform part of the assignment for a corresponding part of the quoted price. Offers or quotations do not automatically apply to future orders.

 

 

 

ARTICLE 3 – CONTRACT DURATION, IMPLEMENTATION PERIODS, RISK TRANSFER, EXECUTION and modification of the agreement, price increase

 1. The Agreement between the Contractor and the Client is entered into for a definite period of time, unless the nature of the Agreement dictates otherwise or if the parties expressly agree otherwise in writing.

 2. If a deadline has been agreed or given for the execution of certain work or for the delivery of certain goods, this shall never be a deadline. If a term is exceeded, the Client must therefore give Contractor notice of default in writing. In doing so, the Contractor must be given a reasonable period of time in which to perform the Agreement after all.

 3. Contractor shall execute the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship. All this on the basis of the state of knowledge known at that time.

 4. Contractor has the right to have certain activities carried out by third parties. The applicability of Sections 7:404, 7:407(2) and 7:409 of the Dutch Civil Code is expressly excluded.

 5. If work is performed by the Contractor or third parties engaged by the Contractor in the context of the assignment at the Client's location or a location designated by the Client, the Client shall provide free of charge the facilities reasonably required by those employees.

 6. The Contractor is entitled to execute the agreement in several stages and to invoice the part thus executed separately.

 7. If the Agreement is executed in stages, the Contractor may suspend the execution of those parts belonging to a subsequent stage until the Client has approved the results of the preceding stage in writing.

 8. The Client shall ensure that all information which the Contractor indicates is necessary or which the Client should reasonably understand to be necessary for the performance of the Agreement is provided to the Contractor in a timely manner. If the information required for the performance of the Agreement is not provided to the Contractor in good time, the Contractor shall be entitled to suspend the performance of the Agreement and/or to charge the additional costs arising from the delay to the Client at the then customary rates. The performance period shall not commence until after the Client has made the data available to the Contractor. The Contractor shall not be liable for damage, of whatever nature, as a result of the fact that the Contractor has relied on incorrect and/or incomplete information provided by the Client.If, during the execution of the agreement, it appears that it is necessary for its proper implementation to amend or supplement it, then the parties will adapt the agreement in good time and in mutual consultation. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not at the request or indication of the Client, of the competent authorities, etc., is changed and the agreement is thereby changed qualitatively and / or quantitatively, this may have consequences for what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount may also be increased or decreased. Contractor will, as far as possible, give a quotation of this in advance. Furthermore, by amending the agreement, the originally stated term of execution may be changed. The Client accepts the possibility of amendment of the Agreement, including the change in price and term of performance.

 9. If, during the execution of the agreement, it appears that it is necessary for its proper implementation to amend or supplement it, then the parties will adapt the agreement in good time and in mutual consultation. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not at the request or indication of Client, of the competent authorities, etc., is changed and the agreement is thereby changed qualitatively and / or quantitatively, this may have consequences for what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount may also be increased or decreased. Contractor will, as far as possible, give a quotation of this in advance. Furthermore, by amending the agreement, the originally stated term of execution may be changed. Client accepts the possibility of amendment of the Agreement, including the change in price and term of performance.

 10. If the Agreement is amended, including an addition thereto, the Contractor shall not be entitled to execute the Agreement until the person authorized within the Contractor has agreed thereto and the Client has agreed to the price and other conditions stated for the execution, including the time to be determined at that time when the Agreement will be executed. Non-performance or non-immediate performance of the amended Agreement shall not constitute default on the part of the Contractor and shall not constitute grounds for the Client to terminate or cancel the Agreement.

 11. Without being in default, the Contractor may refuse a request to amend the contract if this could have consequences in terms of quality and/or quantity, e.g. for the work to be performed or the goods to be delivered in that context.

 12. If the Client should be in default in the proper performance of what it is obliged to do vis-à-vis the Contractor, the Client shall be liable for all damage on the part of the Contractor that is directly or indirectly caused by this.

 13. If the Contractor agrees a fixed fee or fixed price with the Client, the Contractor will nevertheless at all times be entitled to increase this fee or price without the Client being entitled to terminate the Agreement for that reason, if the increase in the price results from an authority or obligation under the law or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages, etc., or on other grounds which could not reasonably have been foreseen at the time the Agreement was entered into

 14. If the price increase, other than as a result of a change in the agreement, amounts to more than 10% and occurs within three months of the conclusion of the agreement, then only the Client who is entitled to invoke Title 5, Section 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code will be entitled to dissolve the agreement by means of a written statement, unless the Contractor is then still prepared to execute the agreement on the basis of the originally agreed amount;

  1. if the price increase is the result of a power or an obligation incumbent on the Contractor by law;

  2. if it has been stipulated that delivery will take place more than three months after the conclusion of the agreement;

  3. or, in the event of delivery of an item, if it has been stipulated that delivery will take place more than three months after the purchase.

 

 

 

ARTICLE 4 - SUSPENSION, DISSOLUTION AND EARLY TERMINATION OF THE AGREEMENT

 1. The Contractor shall be entitled to suspend performance of the obligations or to dissolve the Agreement if the Client fails to perform the obligations arising from the Agreement, fails to perform them fully or fails to perform them on time, if circumstances come to the Contractor's knowledge after the Agreement has been concluded give the Contractor good reason to fear that the Client will fail to perform the obligations, if, at the time the Agreement was concluded, the Client was requested to provide security for the fulfilment of his obligations under the Agreement and this security is not provided or is insufficient or if, due to the delay on the part of the Client, it can no longer be required of the Contractor that he will fulfil the Agreement at the originally agreed conditions.

 2. Furthermore, the Contractor is authorised to dissolve the agreement if circumstances arise of such a nature that compliance with the agreement is impossible or if other circumstances arise of such a nature that the unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be required of the Contractor.

 3. If the Agreement is dissolved, the Contractor's claims against the Client shall be immediately due and payable. If the Contractor suspends performance of its obligations, it shall retain its claims under the law and the Agreement.

 4. If the Contractor proceeds to suspension or dissolution, he shall in no way be obliged to pay compensation for damage and costs incurred as a result in any way whatsoever.

 5. If the dissolution is imputable to the Client, the Contractor shall be entitled to compensation for the damage, including costs, directly and indirectly caused by the dissolution.

 6. If the Client fails to fulfill its obligations under the Agreement and this failure to fulfill justifies dissolution, the Contractor shall be entitled to dissolve the Agreement immediately and with immediate effect without any obligation on its part to pay any damages or compensation, while the Client shall be obliged to pay damages or compensation on account of non-performance.

 7. If the Agreement is terminated prematurely by the Contractor, the Contractor shall, in consultation with the Client, arrange for the transfer of work still to be performed to third parties. This unless the termination is imputable to the Client. If the transfer of the work entails additional costs for the Contractor, these will be charged to the Client. The Client will be obliged to pay these costs within the term stated for that purpose, unless the Contractor indicates otherwise.

 8. In the event of liquidation, (application for) suspension of payment or bankruptcy, attachment - if and insofar as the attachment has not been lifted within three months - at the expense of the Client, debt rescheduling or any other circumstance as a result of which the Client can no longer freely dispose of his assets, the Contractor shall be free to terminate the agreement immediately and with immediate effect or to cancel the order or agreement, without any obligation on his part to pay any damages or compensation. The Contractor's claims against the Client shall in that case be immediately due and payable.

 9. If the Client cancels an order placed in whole or in part, the Client will be charged in full for the work carried out and the items ordered or prepared for it, increased by any delivery and disposal costs thereof and the working time reserved for the execution of the agreement.

 

 

ARTICLE 5 - FORCE MAJEURE

 1. The Contractor is not obliged to fulfil any obligation towards the Client if it is hindered in doing so as a result of a circumstance that is not due to fault and is not for its account under the law, a juristic act or generally accepted views.

 2. In these general terms and conditions, force majeure shall, in addition to what is understood in this respect by law and case law, be understood to mean all external causes, foreseen or unforeseen, over which the Contractor has no influence, but which prevent the Contractor from fulfilling his obligations. Including strikes in the business of the Contractor or third parties. The Contractor will also be entitled to invoke force majeure if the circumstance preventing (further) fulfilment of the agreement occurs after the Contractor should have fulfilled its obligation.

 3. The Contractor may suspend its obligations under the contract during the period of force majeure. If this period lasts longer than 14 days, either party is entitled to dissolve the agreement, without any obligation to compensate the other party for damages.

 4. Insofar as the Contractor has already partially fulfilled its obligations under the agreement or will be able to fulfil them at the time of the occurrence of force majeure, and the part fulfilled or to be fulfilled respectively has independent value, the Contractor shall be entitled to invoice the part already fulfilled or to be fulfilled respectively separately. The Client is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

 

 

 

ARTICLE 6 - PAYMENT AND COLLECTION COSTS

 1. Payment must always be made within 14 days of the invoice date, in a manner to be indicated by the Contractor in the currency in which the invoice was made, unless otherwise indicated in writing by the Contractor.

 2. Contractor is entitled to invoice periodically.

 3. If the Client fails to pay an invoice on time, the Client shall be in default by operation of law. The Client shall then owe the statutory interest. The interest on the amount due and payable will be calculated from the moment the Client is in default until the moment of payment in full of the amount due.

 4. The Contractor shall be entitled to have the payments made by the Client go first of all to reduce the costs, then to reduce the interest that has fallen due and finally to reduce the principal sum and the accrued interest. The Contractor may, without being in default as a result, refuse an offer of payment if the Client designates a different sequence for the allocation of the payment. The Contractor may refuse full repayment of the principal sum if the accrued interest and collection costs are not also paid.

 5. The Client shall never be entitled to set off any amounts owed by him to the Contractor. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation. The Client who is not entitled to invoke Section 6.5.3 (Sections 231 through 247 of Book 6 of the Dutch Civil Code) is also not entitled to suspend payment of an invoice for any other reason.

 6. If the Client is in default or default in the (timely) performance of its obligations, all reasonable costs incurred to obtain extrajudicial satisfaction shall be for the account of the Client. The extrajudicial costs will be calculated on the basis of what is customary in Dutch collection practice, currently the calculation method according to Rapport Voorwerk II. However, if the Contractor has incurred higher costs for collection that were reasonably necessary, the costs actually incurred will be eligible for reimbursement. Any judicial and enforcement costs incurred will also be recovered from the Client. The Client will also owe interest on the collection costs owed.

 

 

 

ARTICLE 7 - RETENTION OF TITLE

 1. The goods delivered by the Contractor in the framework of the agreement shall at all times remain the property of the Contractor, including the copyright. If the Client has properly fulfilled all obligations arising from the agreement(s) concluded with the Contractor, the Client will receive the right of use of the goods supplied by the Contractor in the context of the agreement and, as a result, the right to disclose the goods supplied in accordance with Article 12 of the Copyright Act, subject to the conditions laid down in a licence agreement concluded between the two parties.

 2. The goods delivered by the Contractor, which are subject to retention of title pursuant to paragraph 1, may not be resold and may never be used as a means of payment. The Client shall not be entitled to pledge, distribute or encumber in any other way anything subject to the retention of title.

 3. The Client must at all times do everything that can reasonably be expected of him to safeguard the Contractor's property rights.

 4. If third parties seize the goods delivered subject to retention of title or wish to establish or assert rights thereon, the Client shall be obliged to inform the Contractor thereof immediately. Furthermore, the Client undertakes to keep the goods delivered subject to retention of title safe and secret. To the extent necessary, the Client undertakes in advance vis-à-vis the Contractor to cooperate in everything that may be necessary or desirable in that respect.

 5. In the event that the Contractor wishes to exercise its proprietary rights referred to in this clause, the Client gives its unconditional and irrevocable consent in advance to the Contractor and third parties to be designated by the Contractor to enter all places where the Contractor's property is located and to repossess it.

 6. At the end of a license period, the Client's right of use as set out in the license agreement shall lapse and the Contractor shall be entitled to reclaim the property. If the Client exercises a right of use on Contractor's property outside the license period and/or in a manner not described in the license agreement, the Client willfully infringes copyright and Contractor is entitled to invoke Sections 31 and 31a of the Copyright Act. In addition, the Client gives its unconditional and irrevocable consent in advance to Contractor and third parties to be designated by Contractor to enter all those places where Contractor's property is located and to repossess it.

 

 

 

ARTICLE 8 - WARRANTIES, EXAMINATION AND ADVERTISING, LIMITATION PERIOD

 1. The goods to be delivered by the Contractor shall meet the usual requirements and standards that can reasonably be set for them at the time of delivery and for which they are intended under normal use in the Netherlands. The guarantee referred to in this article shall apply to goods intended for use within the Netherlands. In the event of use outside the Netherlands, the Client must himself verify whether the use thereof is suitable for use there and meet the conditions attached to it. In that case, the Contractor may set other warranty and other conditions with respect to the goods to be delivered or work to be carried out.

 2. The guarantee mentioned in paragraph 1 of this article applies for a period of 14 days after delivery, unless the nature of the delivered goods dictates otherwise or the parties have agreed otherwise. If the guarantee provided by the Contractor concerns an item produced by a third party, the guarantee shall be limited to that provided by the producer of the item, unless stated otherwise.

 3. Any form of guarantee will lapse if a defect has arisen as a result of or results from injudicious or improper use or use after the best-before date, incorrect storage or maintenance thereof by the Client and/or by third parties when, without the written consent of the Contractor, the Client or third parties have made changes or attempted to make changes to the item, other items have been attached to it that should not be attached to it or if they have been processed or treated in a manner other than prescribed.

 4. Nor shall the Client be entitled to a warranty if the defect has arisen due to or as a result of circumstances beyond the Contractor's control, including weather conditions (such as, but not limited to, extreme rainfall or temperatures) et cetera.

 5. The Client shall be obliged to examine the goods delivered, or have them examined, immediately at the moment that the goods are made available to him or the work in question has been carried out. In doing so, the Client shall examine whether the quality and/or quantity of the goods delivered corresponds with that which has been agreed and meets the requirements which the parties have agreed in this respect. Any visible defects must be reported to Contractor in writing within 14 days after delivery. Any non-visible defects must be reported to Contractor in writing immediately, but in any event no later than fourteen days after their discovery. The report must contain as detailed a description of the defect as possible, so that Contractor is able to respond adequately. The Client must give the Contractor the opportunity to investigate the complaint or have it investigated.

 

If the Client complains in time, this does not suspend his payment obligation. In that case, the Client shall also continue to be obliged to take delivery of and pay the other goods ordered and that for which he has instructed the Contractor.

 

 1. If a defect is reported later, the Client is no longer entitled to repair, replacement or compensation.

 2. If it is established that an item is defective and a complaint in this respect has been filed in a timely manner, the Contractor shall, at the discretion of the Contractor, replace the defective item within a reasonable period of time after receipt of the returned item or, if return is not reasonably possible, give written notice of the defect to the Client, or arrange for repair of the defective item or pay the Client a replacement fee for it. In the event of replacement, the Client shall be obliged to return the replaced item to the Contractor and to transfer ownership thereof to the Contractor, unless the Contractor indicates otherwise.

 3. If it is established that a complaint is unfounded, the costs incurred by the Contractor as a result, including the costs of investigation, will be borne in full by the Client.

 4. After expiry of the warranty period, all costs for repair or replacement, including administration, shipping and call-out charges, will be charged to the Client.

 

 

ARTICLE 9 - LIABILITY

 1. If the Contractor should be liable, such liability shall be limited to the provisions of this clause.

 2. Contractor shall not be liable for damage, of whatever nature, caused by the fact that Contractor has relied on incorrect and/or incomplete information provided by or on behalf of the Client.

 3. If the Contractor should be liable for any damage, the liability of the Contractor shall be limited to a maximum of once the invoice value of the order, or at least to that part of the order to which the liability relates.

 4. The liability of the Contractor shall in any case always be limited to the amount paid out by his insurer, if applicable.

 5. Contractor is only liable for direct damages.

 6. Direct damage is exclusively understood to mean the reasonable costs incurred to determine the cause and scope of the damage, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these General Terms and Conditions, any reasonable costs incurred to make the defective performance of the Contractor comply with the Agreement, insofar as these can be attributed to the Contractor, and reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the Client demonstrates that these costs resulted in the limitation of direct damage as referred to in these General Terms and Conditions. Contractor shall never be liable for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings and damage due to business stagnation.

 7. The limitations of liability included in this article do not apply if the damage is due to intent or gross negligence on the part of the Contractor or his managerial subordinates.

 

 

ARTICLE 10 - INDEMNITY

The Client indemnifies the Contractor against any claims from third parties who suffer damage in connection with the performance of the Agreement and the cause of which is attributable to parties other than the Contractor. Should the Contractor be held liable by third parties on that account, the Client shall be obliged to assist the Contractor both out of court and in court and to do without delay everything that may be expected of it in that case. Should the Client fail to take adequate measures, the Contractor shall be entitled, without notice of default being required, to do so itself. All costs and damage incurred on the part of the Contractor and third parties as a result shall be fully at the expense and risk of the Client.

 

 

ARTICLE 11 - INTELLECTUAL PROPERTY

Contractor reserves the rights and powers vested in him under the Copyright Act and other intellectual property laws and regulations. Contractor shall be entitled to use the knowledge gained by the performance of an agreement on its part for other purposes as well, provided that no strictly confidential information of the Client is disclosed to third parties.

 

 

 

ARTICLE 12 - APPLICABLE LAW AND DISPUTES

All legal relationships to which the Contractor is a party shall be governed exclusively by Dutch law, even if an obligation is performed wholly or partly abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded. The court in the Contractor's place of business shall have exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the law prescribes otherwise. Nevertheless, the Contractor shall be entitled to submit the dispute to the competent court according to the law. The parties will only appeal to the court after they have done their utmost to settle a dispute in mutual consultation.

 

 

ARTICLE 13 - LOCATION AND AMENDMENT OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS

These terms and conditions are attached to the offer as well as uploaded to the website, which can be found at https://www.auris-media.com/algemenevoorwaarden/. The most recently uploaded version or the version valid at the time of the establishment of the legal relationship with the Contractor shall always apply. The Dutch text of the general terms and conditions is always decisive for the interpretation thereof.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

 On our services the General Terms & Conditions apply. This website uses Cookies to function well. Read more about our policy concerning your Privacy.

© 2019 - 2020 by Auris Media.